Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

डॅशबोर्ड ०८/मे/२०१८ सायंकाळी ६.०३ पर्यंत

 
हरितसेना मार्गदशन
रोपवनावर आधारीत डॉक्‍युमेंटरी (चित्रफिती) 
महसुल विभागनिहाय आयटी सेल समन्‍वयकाची यादी
 वृक्षरोपवनसाठी प्रस्‍तावित प्रजाती

शासन निर्णय

 
1) शासन निर्णय दिनांक १०.१०.२०१६......      2) शासन पत्र दिनांक २८.०९.२०१७ 
3) शासन निर्णय दिनांक २३.१०.२०१७ 4) शासन पत्र दिनांक २७.०२.२०१८ 
5) शासन निर्णय दिनांक ०१.०३.२०१८   6) शासन निर्णय दिनांक १६.०३.२०१८
7) शासन पत्र् दिनांक १०.०४.२०१८      8) शासन निर्णय दिनांक १२.०४.२०१८
9) शासन पत्र दिनांक १३.०४.२०१८   
   
इतिवृत्‍त
1) दिनांक  २६ फेब्रुवारी २०१८  मा.मंत्री (वने) यांनी १३ कोटी रोपवना संदर्भात घेतलेल्‍या सभेचे इतिवृत्‍त 
2) दिनांक  १६.४.२०१८ रोजी झालेल्‍या व्‍हीडीओ  कॉन्‍फरन्‍सचे  इतिवृत्‍त 
3) दिनांक २५.४.२०१८ रोजी झालेल्‍या बैठकिचे इतिवृत्‍त