दि.27-06-2016 रोजी धारणी आगारात होणाऱ्या जाहीर लिलावा बाबत.
पत्र 1
पत्र 2