कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नियुक्ती २०१६
1. जाहिरात
2. अर्जाचा नमुना
3. कंत्राटी आधारावर विधी सल्लागार शासन निर्णय