संस्थाना पुरवठा कारवाई च्या इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर ०१/१०/२०१६ ते ३०/०९/२०१७
1. पत्र
2. आडजात बल्ली (फाटे)
3. आडजात प्रजाती
4. आडजात गोलटे
5. बांबू (नग)
6. हल्दू गोलटे
7. साजड गोलटे
8. सागी रचित / साग तुकडा
9. साग बल्ली (फाटे)
10. साग गोलटे