अमरावती वनवृत्तातील लिपिक , लेखापाल,  मुख्य लेखापाल यांचे पदोन्नतीने , प्रशासकीय कारणास्तव बदली व पदस्थापनेचे  आदेश १६/०३/२०१७

1. आदेश क्रमांक ३९१
2. आदेश क्रमांक ३९२ 
3. आदेश क्रमांक ३९३