अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर २०१८-१९
1. विभागीयरित्या
2. वेतन मंडळ