Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

  Gond :
  कुटुंब   .
  वैज्ञानिक नाव   Gum
  संस्कृत नाव   Gond
  मराठी नाव   Gond
  वनस्पती यांचे मूलस्थान   .
  PDF file