Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 


जिवंतरोपांची टक्‍केवारी व सनियंत्रण 


 जुलै २०१८ नंतर मानसून वृक्षरोपवन

 

    जिल्‍हानिहाय वृक्षरोपवन अहवाल

1-31 July Plantation Mission (13 Crore)

 
 दिनांक: 31/07/2018  अंतीम अहवाल   

Real Time Data

Login as : Department User
Enter User Name as : guest
Enter Password as : Guest@123

 
   
   
   
   
   दिनांक 31 जुलै  2018 रोजीची 13 कोटी वृक्षरोपनबाबत अंतीम अहवाल
वर्ष २०१८ - १३ कोटी वृक्ष लागवड महसूल विभागनिहाय व जिल्हानिहाय साध्य (लाखामध्ये)
तक्‍ता
1- महसूल विभागनिहाय (ऑनलाईन+ऑफलाईन) अंतीम अहवाल

तक्‍ता 2 - (जिल्‍हानिहाय - संपुर्ण ऑनलाईन + ऑफलाईन)

तक्‍ता 2 - (जिल्‍हानिहाय - संपुर्ण (ऑनलाईन + ऑफलाईन) उतरत्‍याक्रमाने)

तक्‍ता -3 (जिल्‍हानिहाय- वन, वनेत्‍तर, ऑनलाईन डेटा)

तक्‍ता 4 (जिल्‍हानिहाय -ऑनलाईन डेटा वन व वनेत्‍तर विभागाच्‍या रोपवन स्‍थळासहीत

तक्‍ता 5  (एजेंन्सिनिहाय ध्‍येय (Implementing)

तक्‍ता 5A एजेंसिनिहाय कामगिरी उतरत्‍याक्रमाने

तक्‍ता -6 (जिल्‍हानिहाय, ग्रामपंचायत कामगिरी )

तक्‍ता 6 A - (जिल्‍हानिहाय ग्रामपंचायत कामगिरी उतरत्‍याक्रमाने)

तक्‍ता 7 - रेशीम उद्योग संचालनालय जिल्‍हानिहाय कामगिरी 

जुलैपुर्व रोपवन -२०१८ (१३ कोटी रोपवन ध्‍येय)

 1) जिल्‍हा निहाय 
 
2) एजेंसी निहाय
    
 हरितसेना मार्गदर्शन
रोपवनावर अधारीत चित्रफित
 महसुल विभागनिहाय आयटी सेल समन्‍वयकाची यादी 
वृक्षरोपवनसाठी प्रस्‍तावित प्रजाती
ऑफ लाईन टेडा फॉरमॅट १३ कोटी वृक्षरोपवनाकरीता

शासन निर्णय आणि परिपत्रक


1शासन निर्णय दिनांक १०.१०.२०१६......  2) शासन पत्र दिनांक २८.०९.२०१७ 
3) शासन निर्णय दिनांक २३.१०.२०१७ 4शासन पत्र दिनांक २७.०२.२०१८ 
5)शासन निर्णय दिनांक ०१.०३.२०१८  6) शासन निर्णय दिनांक १६.०३.२०१८
7) शासन पत्र् दिनांक १०.०४.२०१८  8शासन निर्णय दिनांक १२.०४.२०१८
9) शासन पत्र दिनांक १३.०४.२०१८  10)शासन निर्णय १५.०६.२०१८
11)  ड्रोन चित्रीकरण परिपत्रक दिनांक २५.०६.२०१८   12) शासन निर्णय २७.०६.२०१८
13) प्रशासकिय विभागाास 0.5 टक्के मर्यादेत  निधी खर्च करण्‍याबाबत  25.07.2018      
   
इतिवृत्‍त
 1) दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१८ मा.मंत्री (वने) यांनी १३ कोटी रोपवना संदर्भात घेतलेल्‍या सभेचे इतिवृत्‍त 
2) दिनांक १६.४.२०१८ रोजी झालेल्‍या व्‍हीडीओ कॉन्‍फरन्‍सचे इतिवृत्‍त
3) दिनांक २५.४.२०१८ रोजी झालेल्‍या बैठकिचे इतिवृत्‍त

4) दिनांक १८.६.२०१८ रोजी झालेल्‍या बैठकिचे इतिवृत्‍त

 रोपवाटींकाची माहिती
तुती रोपवनाची माहिती संचालक रेशम उत्‍पादन विभाग यांचेकडुुुन प्राप्‍त ईमेलव्‍दारे दि. २३ जुलै २०१८ 

वनविभाग रोपवाटिकांची माहिती (स्थिती)

तुती रोपवनाचा तक्‍ता (30/04/2018)