बातम्या
{{ totalItems}} रेकॉर्डपैकी {{ filtered.length }} फिल्टर केले

# बातमी शीर्षक लघु वर्णन द्वारे अपलोड केलेल्या बातम्या बातमीची तारीख तपशील
{{entryLimit *(currentPage-1)+$index+1}} {{data.NTITLE}} {{data.NTITLE}} {{data.NSHORT}} {{data.OFFICE}} {{data.NDATE}}
No Record(s) found...