Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 33 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest      मा.मंत्री यांचा बांबू उत्‍पादनाबाबत संदेश    Tripartite Agreement
 भाग  I  
 भाग II    
      
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना २०१८    
       
 
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

लिलाव शुध्‍दीपत्रक बल्‍लारशाह 23/11/2020
लिलाव शुध्‍दीपत्रक बल्‍लारशाह More..

तेन्दु हन्गाम २०२१ 17/11/2020
तेंदूपाने संकलन दर More..

सुरक्षा रक्षकांच्‍या सेवेकरीता ई निविदा वनभवन नागपूर 12/11/2020
सुरक्षा रक्षकांच्‍या सेवेकरीता ई निविदा वनभवन नागपूर More..

विक्री सुचनापत्र ई लिलाव बल्‍लारशाह 03/11/2020
विक्री सुचनापत्र ई लिलाव बल्‍लारशाह More..

ई निविदा बोर नागपूर 29/10/2020
ई निविदा बोर नागपूर More..

महाराष्‍ट्र वनसंहिता छपाई करीता ई निविदा 20/10/2020
महाराष्‍ट्र वनसंहिता छपाई करीता ई निविदा More..

ई निविदा आकोट वन्‍यजीव विभाग आकोट 19/10/2020
ई निविदा आकोट वन्‍यजीव विभाग आकोट More..

करार पध्‍दतीने निवृत्‍त अधिकारी नेमणुकिकरीता जाहिरात नागपूर 17/10/2020
करार पध्‍दतीने निवृत्‍त अधिकारी नेमणुकिकरीता जाहिरात नागपूर More..

निवड यादी वनसेवा परीक्षा -२०१८ गट ब 08/10/2020
निवड यादी वनसेवा परीक्षा -२०१८ गट ब More..

ई निविदा पुसद वनविभाग पुसद 07/10/2020
ई निविदा पुसद वनविभाग पुसद More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

जाहीरात विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 02/12/2020 Circle वन्यजीव नागपुर
जाहीरात विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

बदली व पदस्थापना श्री आर आर तोटेवार लेखापाल 01/12/2020 Circle नागपुर
बदली व पदस्थापना श्री आर आर तोटेवार लेखापाल More..

ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा 27/11/2020 Circle वन्यजीव नागपुर
ई निविदा विभागीय वन अधिकारी मेळघाट वन्यजीव विभाग परतवाडा More..

नागपूर वनवृत्त अंतर्गत राज्य शासकीय कर्मचारी यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ प्रदान करणेबाबत 24/11/2020 Circle नागपुर
नागपूर वनवृत्त अंतर्गत राज्य शासकीय कर्मचारी यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ प्रदान करणेबाबत More..

मोहोरबन्द लिफाफ्यात लिलावा द्वारे निर्लेखित वाहन ची विक्री सूचना गडचिरोली वनविभाग गडचिरोली. 18/11/2020 Circle गडचिरोली
मोहोरबन्द लिफाफ्यात लिलावा द्वारे निर्लेखित वाहन ची विक्री सूचना, गडचिरोली वनविभाग गडचिरोली. More..

बेस स्टेशन करिता लागणाऱ्या एक्सिडं बॅटरी या साहित्याचे दर सादर करणे बाबत उपवनसंरक्षक सिपना वन्यजीव 11/11/2020 Circle अमरावती
बेस स्टेशन करिता लागणाऱ्या एक्सिडं ७० ए एच/१२ व्ही एफएमआयओ एमआय७०० बॅटरी या साहित्याचे दर सादर करणे बाबत उपवनसंरक्षक सिपना वन्यजीव विभाग मे व्या प्र परतवाडा More..

बिनतारी संदेश यंत्रणा दुरूस्ती करिता लागणारे साहित्य पुरवठा करणे उपवनसंरक्षक सिपना वन्यजीव 11/11/2020 Circle अमरावती
बिनतारी संदेश यंत्रणा दुरूस्ती करिता लागणारे साहित्य पुरवठा करणे करिता दरपत्रके सादर करणे बाबत उपवनसंरक्षक सिपना वन्यजीव विभाग मे व्या प्र परतवाडा More..

निर्लेखित शासकीय वाहनाचे व इतर भंगार मालाचे निविदा द्वारे विक्री 09/11/2020 Circle गडचिरोली
निर्लेखित शासकीय वाहनाचे व इतर भंगार मालाचे निविदा द्वारे विक्री More..

ईमारती लाकूड, फाटे व साग बिटांचा ई लिलाव संक्षिप्त सूचना 09/11/2020 Circle गडचिरोली
ईमारती लाकूड, फाटे व साग बिटांचा ई लिलाव संक्षिप्त सूचना More..

ईमारती लाकूड, फाटे व साग बिट विक्रीची जाहीर लिलाव विक्री सूचना 09/11/2020 Circle गडचिरोली
ईमारती लाकूड, फाटे व साग बिट विक्रीची जाहीर लिलाव विक्री सूचना More..

अधिक बातम्या..